Regulamin zlecenia transportowego

 1. Przed rozpoczęciem przewozu Zleceniobiorca jest zobowiązany zweryfikować zgodność towaru ze zleceniem transportowym. Zleceniobiorca ma obowiązek zgłosić spedytorowi zlecającemu transport wszelkie dostrzeżone niezgodności i oczekiwać na jego instrukcje. W przypadku wystąpienia niezgodności oraz niepoinformowania o tym spedytora, bądź niezastosowania się do jego instrukcji, Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność finansową za wszelkie koszty wynikłe z konieczności zrealizowania zlecenia transportowego zgodnie z jego warunkami.
 2. Przed rozpoczęciem przewozu Zleceniobiorca jest zobowiązany sprawdzić widoczny stan ładunku, jego opakowania i zabezpieczenia. W przypadku dostrzeżenia uszkodzeń lub nieprawidłowego zabezpieczenia ładunku, Zleceniobiorca zawiadamia spedytora o zastrzeżeniach przed opuszczeniem miejsca załadunku oraz nie może opuścić miejsca załadunku bez zgody spedytora. Zleceniobiorca dokonuje odpowiedniego wpisu w dokumentacji transportowej oraz sporządza dokumentację fotograficzną. W przypadku zaistnienia uszkodzenia przewożonego towaru, oraz niezastosowania się do opisanych w tym punkcie procedur, domniemywa się iż uszkodzenie powstało podczas transportu.
 3. W stawkę frachtu wliczone są:
  • 24 godziny postoju na miejscu załadunku oraz rozładunku,
  • Postój w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy na terenie kraju załadunku i rozładunku.
  • Postój spowodowany oczekiwaniem na odprawę celną, jeśli dotyczy.
  • Każda następna godzina postoju jest dodatkowo płatna w wysokości 10€ za każdą rozpoczętą godzinę postoju, nie więcej jak 100€ za każdą zakończoną dobę postoju.
 4. Za podstawienie pojazdu w wyznaczone miejsce załadunku oraz anulowanie zlecenia transportowego z winy załadowcy (brak ładunku na miejscu załadunku), Zleceniobiorcy przysługuje odszkodowanie w wysokości 50 € z tytułu anulacji zlecenia transportowego, płatne na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zleceniobiorcę, w ciągu 30 dni od dostarczenia jej do siedziby Zleceniodawcy.
 5. Anulowanie przez Zleceniodawcę niniejszego zlecenia transportowego nie później niż 4 godziny przed ustaloną godziną załadunku nie powoduje odpowiedzialności odszkodowawczej Zleceniodawcy względem Zleceniobiorcy. Zleceniodawca ma również prawo anulacji niniejszego zlecenia transportowego bez konsekwencji wobec Zleceniobiorcy, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie iż Zleceniobiorca nie będzie w stanie podstawić pojazdu w wyznaczonych w zleceniu godzinach.
 6. Termin płatności za wykonaną usługę rozpoczyna swój bieg od dnia dostarczenia do siedziby Zleceniodawcy kompletu dokumentów, tj. poprawnie wystawionej faktury za wykonaną usługę, podpisanego i podstemplowanego przez Zleceniobiorcę zlecenia transportowego, oświadczenia o otrzymaniu zapłaty przez przewoźnika faktycznego – jeśli dotyczy, oraz oryginałów dokumentów transportowych, które powstały w związku z realizacją niniejszego zlecenia, oraz które są wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za zgromadzenie niezbędnej dokumentacji, oraz sprawdzenie jej pod względem zgodności ze zleceniem transportowym oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Zleceniobiorca zobowiązany jest wykonać niniejsze zlecenie we własnym zakresie, bez udziału podmiotów trzecich (dane przewoźnika na dokumentach transportowych odpowiadają danym Zleceniobiorcy, oraz nie występują na dokumentach transportowych inni przewoźnicy). W przypadku niedotrzymania postanowień niniejszego punktu Zleceniodawca jest uprawniony do nałożenia na Zleceniobiorcę kary umownej w wysokości dwukrotności stawki frachtu.
 8. Jeśli nie uzgodniono inaczej, niniejsze zlecenie należy traktować jako transport dedykowany, co oznacza, iż podczas realizacji usługi ładunek objęty niniejszym zleceniem jest jedynym ładunkiem mogącym znajdować się w przestrzeni ładunkowej pojazdu służącego do realizacji niniejszego zlecenia. Zleceniodawca ma prawo anulować niniejsze zlecenie transportowe z winy Zleceniobiorcy, jeśli ten podstawi pojazd z innym ładunkiem w przestrzeni ładunkowej. Z tytułu niniejszego uchybienia Zleceniodawca również ma prawo obciążyć Zleceniobiorcę równowartością roszczeń od podmiotów zaangażowanych w realizację niniejszego transportu.
 9. Zleceniobiorca zapewnia, iż kierowca który został przez niego wyznaczony do realizacji niniejszego zlecenia jest wyposażony w odzież ochronną, tj. ochronne buty, kask, rękawice, okulary, oraz kamizelkę odblaskową. W przypadku stwierdzenia uchybień Zleceniobiorcy w tym zakresie, Zleceniodawca ma prawo anulować niniejsze zlecenie z winy Zleceniobiorcy, zlecić transport innemu przewoźnikowi, oraz obciążyć Zleceniobiorcę dodatkowymi kosztami z tego tytułu wynikłymi.
 10. Zleceniobiorca zapewnia, iż posiada ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego odpowiednio w ruchu międzynarodowym, krajowym bądź kabotażowym, na kwotę co najmniej wynikającą z granic odpowiedzialności przewoźnika w przypadku uszkodzenia bądź kradzieży towaru.
 11. W przypadku niepodstawienia pojazdu na załadunek w wyznaczonym miejscu i czasie, Zleceniodawca ma prawo anulować niniejsze zlecenie, oraz nałożyć na Zleceniobiorcę karę umowną w wysokości 500€. Niniejsza kara umowna nie zwalnia Zleceniobiorcy z pokrycia innych kosztów wynikłych w związku z niepodstawieniem pojazdu, a przewyższających karę umowną. Zleceniodawca ma prawo żądać od Zleceniobiorcy pokrycia strat na zasadach ogólnych.
 12. W przypadku gdy w treści zlecenia transportowego określającej godziny załadunku oraz/lub rozładunku użyto sformułowań „Punktualnie”, „FIX”, „Awizacja” bądź ich synonimów, Strony uzgadniają specjalny interes w dostawie, tj. pojazd musi być podstawiony o wyznaczonej godzinie w miejscu załadunku lub/oraz rozładunku, oraz gotowy do podjęcia oraz/lub zdania ładunku. Opłata za specjalny interes w dostawie wliczona jest w stawkę frachtu. Każda rozpoczęta godzina opóźnienia Zleceniobiorcy w podstawieniu pojazdu rozszerza granicę odpowiedzialności przewoźnika za opóźnienie w przewozie o 200€ powyżej granicznej odpowiedzialności przewoźnika w tym zakresie.
 13. Zleceniobiorca oświadcza, iż pojazd użyty do przewozu ładunku będącego przedmiotem niniejszego zlecenia jest wyposażony w GPS. W uzasadnionych przypadkach, oraz w przypadku wystąpienia wątpliwości co do rzetelności przekazywanych przez Zleceniobiorcę informacji o stanie realizacji niniejszego zlecenia, Zleceniodawca ma prawo żądać od Zleceniobiorcy niezwłocznego wglądu w GPS pojazdu. W przypadku stwierdzenia braku wyposażenia pojazdu w GPS, bądź nieudostępnieniu Zleceniobiorcy wglądu w GPS w terminie do 30 minut od wystosowania przez Zleceniodawcę właściwego żądania, Zleceniodawca ma prawo nałożyć na Zleceniobiorcę karę umowną w wysokości stawki frachtu.
 14. Zleceniobiorca zobowiązuje się udostępnić Zleceniodawcy numer telefonu do Kierowcy realizującego usługę. W przypadku braku kontaktu z kierowcą powyżej 3 godzin od pierwszej próby nawiązania kontaktu, Zleceniodawca ma prawo nałożyć na Zleceniobiorcę karę umowną w wysokości 150€.
 15. W przypadku adnotacji na dokumentach transportowych o pobraniu przez Zleceniobiorcę palet na wymianę, Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność finansową względem roszczeń z tego tytułu.
 16. Zleceniobiorca ma prawo do kontaktowania się z załadowcą oraz odbiorcą przewożonego towaru, jak również z innymi podmiotami nie będącymi stroną zlecenia a zaangażowanymi w jego realizację, o których przewoźnik jest poinformowany, oraz o których w związku z realizacją zlecenia się dowiedział, tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego zlecenia. Jakiekolwiek kontakty ponad zakres niezbędny do realizacji niniejszego zlecenia, w szczególności składanie ofert, są zabronione przez okres 2 lat od dnia realizacji zlecenia pod rygorem nałożenia na Zleceniobiorcę kary umownej w wysokości 10000€. Opłata za tę klauzulę jest wliczona w stawkę frachtu.
 17. Zleceniobiorca jest zobowiązany zabezpieczyć ładunek na pojeździe. Wynagrodzenie za zabezpieczenie ładunku jest wliczone w stawkę frachtu.
 18. W przypadku Zleceń realizowanych na terenie Francji, Zleceniobiorca przed przystąpieniem do realizacji zlecenia ma obowiązek wysłać osobie zlecającej dokument potwierdzający rejestrację kierowcy, będącego pracownikiem, w systemie SIPSI (akt delegowania do pracy na terenie Francji) a w przypadku kierowcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą wydruk CEIDG kierowcy, pod rygorem nałożenia kary umownej w wysokości dwukrotności stawki frachtu.
 19. W przypadku naruszenia przez Zleceniobiorcę postanowień punktu 7. Niniejszego zlecenia, warunkiem uzyskania przez Zleceniobiorcę zapłaty od Zleceniodawcy za realizację zlecenia jest pisemne oświadczenie przewoźników widocznych na dokumentach transportowych, iż otrzymali oni zapłatę za wykonaną usługę, oraz zrzekają się jakichkolwiek roszczeń wobec podmiotów zaangażowanych w realizację niniejszego zlecenia. Szablon oświadczenia, w wersji dwujęzycznej, stanowi załącznik do niniejszego zlecenia. Opisane w niniejszym punkcie oświadczenie powinno być dostarczone najpóźniej wraz z fakturą oraz kompletem dokumentacji transportowej.
 20. W przypadku gdy załadunek bądź rozładunek miał miejsce na terenie Francji, Zleceniobiorca jest zobowiązany, w ciągu 7 dni od otrzymania przez Zleceniodawcę zapłaty za wykonaną usługę, wypełnienia oświadczenia o otrzymaniu zapłaty, stanowiącego załącznik do niniejszego zlecenia, pod rygorem nałożenia na Zleceniobiorcę kary umownej w wysokości dwukrotności stawki frachtu. Oświadczenie należy przesłać na adres mailowy attestation@gotax.pro
 21. Niniejsze Zlecenie podlega przepisom „Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe” lub Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) w sytuacji, gdy przepisy Konwencji są wyłącznie właściwe.
 22. W przypadku wystąpienia sporu, Strony zobowiązują rozwiązać go polubownie, a w przypadku wyczerpania etapu polubownego, Sądem właściwym do rozpatrzenia sporu jest Sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy.
 23. Zleceniodawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia Zleceniobiorcę do wystawienia faktury VAT za wykonaną usługę bez naszego podpisu.
 24. Zleceniodawca nie wyraża zgody na cesję wierzytelności, w tym na cesję wynikająca z usług faktoringowych.
 25. Zleceniobiorca jest zobowiązany wysłać zdjęcie CMR w ciągu 30 minut od momentu zakończenia rozładunku, na adres mailowy spedytora Zleceniodawcy. W przypadku niewywiązania się z tego warunku, Zleceniodawca jest uprawniony do nałożenia na Zleceniobiorcę kary umownej w wysokości 100€.
 26. Uwaga! Wysyłanie dokumentów na inny adres niż Global Prospect – Arkada Business Park 85-085 Bydgoszcz ul. Fordońska 2 skutkuje wydłużeniem terminu płatności do 70 dni.
 27. PRZYPOMINAMY O TERMINOWYM PRZESŁANIU DOKUMENTÓW CMR!!!
 28. Jeśli zleceniodawca wskaże w zleceniu iż na rozładunku lub załadunku potrzebne jest auto z windą lub z windą i wózkiem paletowym to należy przyjąć iż za załadunek i rozładunek towaru odpowiada zleceniobiorca.
 29. Strony zgodnie postanawiają, że wprowadzona zostaje procedura rozpatrywania składanych reklamacji. W przypadku skierowania do przewoźnika reklamacji w formie pisemnej przez Zleceniodawcę lub inny uprawniony podmiot (np. odbiorcę przesyłki), przewoźnik zobowiązuje się do udzielenia pisemnej odpowiedzi w terminie 30 dni, pod rygorem uznania (w przypadku braku pisemnej odpowiedzi) że reklamację uważa za zasadną, tak co do zasady jak i wysokości. Tym samym, w przypadku braku pisemnej odpowiedzi na złożoną reklamację w ustalonym terminie, przewoźnik uznaje swoją odpowiedzialność oraz dług w stosunku do składającego reklamację, a ewentualny ciężar udowodnienia, że szkoda nie powstała (lub powstała w innej wysokości, niż wskazano w reklamacji) oraz udowodnienia innych potencjalnych okoliczności zwalniających od odpowiedzialności, spoczywa wyłącznie na przewoźniku. Jednocześnie strony wskazują, że za odpowiedz na reklamację, uważają wyłącznie pismo przewoźnika, w którym odniesie się on do okoliczności powstania szkody wskazanych w złożonej reklamacji.

Termin płatności liczony jest od dnia dostarczenia wszystkich dokumentów do biura na adres: Global Prospect Sp. z o.o. 85-085 Bydgoszcz ul. Fordońska 2